LA CARA FOSCA DE LES PLANTES MEDICINALS

 

Joan Simon, Professor de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Les plantes medicinals semblen del tot innòcues i segures per a la nostra salut, però totes elles contenen principis actius que, si bé són els responsables de les propietats curatives que se’ls atribueixen, també ho són els seus efectes adversos i, sobretot, d’interaccions amb fàrmacs.
Així vegetals com la valeriana, l’all, l’hipèric o herba de sant Joan, la soja, i la regalèssia per exemple, poden desajustar la medicació que molts de nosaltres prenem.

Comentem ara uns quants dels conceptes que ens va explicar:

 • Tenir en compte que els complements alimentaris que es venen en píndoles, el principi actiu que contenen és molt més concentrat que no pas el que trobem en una infusió. A més entre distintes marques en cada una d’elles pot ser molt diferent.
 • En els prospectes dels medicaments SÍ que cal llegir les interaccions, doncs ens donaran la pista per saber si podem prendre herbes medicinals. En el cas que prenem Sintrom no farem res si a més ens excedim amb la regalèssia, perquè tenen un efecte contrari. També si hem de rebre anestèsia per una intervenció i poc abans hem pres molta valeriana per relaxar-nos, segurament ens costarà molt més temps despertar, per l’efecte sumatori.
 • En circumstàncies especials de la vida com ara els nadons, les embarassades, les intervencions quirúrgiques i la vellesa, l’atenció ha de ser més acurada. Com a exemple, les persones grans són un grup polimedicat d’estret marge terapèutic, per tant cal tenir molt en compte la quantitat de plantes medicinals que ingereixen.   *1 (nota al peu)
 • Algunes d’aquestes herbes poden a més alterar els resultats de les analítiques.
 • Existeix la interacció farmacocinètica del medicament i les herbes.
  • Absorció: Paracetamol amb goma guar. Aquesta anul·la l’efecte del fàrmac perquè se l’endú ràpidament fora del cos. Per evitar-ho cal que entre ambdós hi hagi una diferència de 2 hores en la ingesta.
  • Metabolisme: La família dels enzims coneguts com a citocrom P450 són els responsables de metabolitzar més del 50% dels xenobiòtics. Moltes plantes medicinals actuen com inductors o inhibidors sobre aquests citocroms. *2 (nota al peu)
  • Excreció: Plenur (liti) amb cua de cavall. Aquesta és una de les plantes més diürètiques que hi ha, però pot ocasionar deshidratació fent que el liti no s’elimini, resultant tòxic.

I vàrem acabar amb quatre recomanacions:

1. Les plantes medicinals NO per ser d’origen natural són innòcues atès que sempre hi ha algun principi actiu i, sovint, tenen una composició química complexa. Aquests components a dosis altes (alguns complements alimentaris) poden tenir una important acció farmacològica sobre l’organisme humà.
2. Les plantes medicinals també poden presentar contraindicacions, efectes adversos i interaccions amb altres plantes medicinals o amb un altre tipus de medicació i/o fàrmac que s’estigui prenent.
3. Les interaccions entre fàrmacs-herbes tenen especial incidència en nadons, embarassades, cirurgia i, de manera especial, en persones amb malalties cròniques i gent gran.
4. Les plantes medicinals són molt i molt segures, però els tractaments fito-terapèutics SEMPRE-SEMPRE s’han de comentar al metge o farmacèutic de confiança per tal que en valori la seva adequació.

Natural no significa innocu i sense efectes adversos.

 

Montserrat

 

* 1 – El 83,8% de la població de la tercera edat estudiada consumeix preparats de plantes medicinals i pràcticament la totalitat de la mostra pren algun tipus de medicament amb una mitjana de… 8 fàrmacs per persona/any. https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/29319/Tesis%20M.%20Carmen%20Batanero%20Hernán.pdf?sequence=1
* 2 – Actualment es coneixen més de 250 fàrmacs que interactuen amb els citocroms P450  https://drug-interactions.medicine.iu.edu/MainTable.aspx

 

 

Publicat a General