Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana

Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana | Ajuntament de Barberà del Vallès

Es fa públic que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2018, ha adoptat l’acord, que en la part que aquí interessa, es transcriu a continuació:

Primer.-  Aprovar, inicialment, el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament Barberà del Vallès, segons el redactat del document que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex 1, i que s’estructura en els següents apartats:

Preàmbul

Títol I. Disposicions Generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Concepte de participació
Article 3: Principis generals
Article 4: Transparència i accés a la informació pública
Article 5. Els mitjans d’informació locals
Article 6. Ús de les TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació)
Article 7. Sistema de defensa dels drets de la ciutadania

Títol II. Instruments de Participació Ciutadana

Capítol I. Mecanismes generals de Participació

Secció I. Consultes populars per via de referèndum
Article 8. Concepte i disposicions generals
Article 9. Modalitats i procediment

Secció II. Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial
Article 10. Concepte i disposicions generals
Article 11. Agents promotors, mecanismes de promoció i persones legitimades
Article 12. Procediment

Secció III. Dret de petició
Article 13. Concepte i procediment

Secció IV. Participació de la ciutadania en el funcionament i gestió dels serveis municipals
Article 14. Suggeriments, incidències i queixes de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis públics
Article 15. Canals de rebuda de comunicacions
Article 16. Sistema de gestió d’incidències, reclamacions, queixes i suggeriments
Article 17. Taules de persones usuàries pel seguiment de la gestió de serveis i/o equipaments públics
Article 18. Funcions
Article 19. Revisió regular del seu funcionament

Secció V. Iniciativa popular indirecta
Article 20. Concepte
Article 21. Procediment

Secció VI. Audiències públiques ciutadanes
Article 22. Concepte

Secció VII. Sessions públiques del Ple municipal
Article 23. Intervenció ciutadana en les sessions públiques del Ple
Article 24: Els precs i les preguntes al Ple
Article 25: Publicació de les actes del Ple en la seu electrònica

Capítol II. Òrgans formals de participació: Els Consells Municipals

Secció I. El Consell de Vila i les comissions sectorials de treball
Article 26: Definició, acord de creació i funcions
Article 27: Composició
Article 28: Funcionament. En especial, les comissions sectorials de treball

Secció II Els Consells Municipals Sectorials i/o Territorials
Article 29: Definició, acord de creació i funcions
Article 30: Composició
Article 31: Funcionament. Comissions de treball

Capítol III. Processos Participatius

Secció I. Disposicions generals
Article 32: Definició
Article 33: Àmbit subjectiu

Secció II. Iniciativa i estructura
Article 34: Iniciativa institucional i iniciativa ciutadana
Article 35: Estructura
Article 36: Informació
Article 37: Aportació de propostes i deliberació
Article 38: Valoració de les propostes
Article 39: Avaluació del procés i retiment de comptes
Article 40: Aplicació supletòria a altres processos participatius

Capítol IV. Retorn dels instruments de Participació

Article 41: Retorn dels òrgans decisoris municipals
Article 42: Retorn a la ciutadania

Títol III. Foment de la cultura participativa

Capítol I. Foment del teixit associatiu, d’altres formes d’acció col.lectiva i els grups d’interès

Article 43: Suport al desenvolupament de la participació ciutadana
Article 44: Foment del teixit associatiu
Article 45: El Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Article 46: Altres formes d’acció col.lectiva
Article 47: El Registre de grups d’interès de Catalunya

Capítol II. Impuls intern de la participació ciutadana

Article 48: Paper de les persones referents o unitats de participació
Article 49: Facilitació dels òrgans estables de participació
Article 50: Impuls de la transversalitat i la participació interna

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓ FINAL

ANNEX: SELECCIÓ DE NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Segon.- Sotmetre l’esmentat Reglament a informació pública, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària de la comarca, al portal web,  al Portal Municipal de Transparència i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Tercer.-  Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial del Reglament esdevingui definitiu.

Quart.- Un cop s’hagi aprovat definitivament, procedir a la publicació del text íntegre del Reglament en el BOP, a més d’inserir-se en el tauler d’anuncis de la corporació, així com anunciar al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat.

Cinquè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu del Reglament juntament amb còpia íntegra i fefaent d’aquesta.

Sisè.- Comunicar aquest acord a totes les persones que han participat i fet aportacions per a la elaboració del text proposat, a les direccions d’Àrea, Caps de Secció i Oficina de l’Ajuntament.

Setè.- Facultar a l’Alcaldessa, la Sra. Sílvia Fuster Alay i a la regidora amb competència específica en l’àmbit de l’Associacionisme i les relacions amb entitats, Sra. Mireia Sánchez Pi, per a la signatura dels documents que es derivin  de l’execució dels presents acords.”

L’expedient d’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana que se sotmet a informació pública es podrà consultar al següent enllaç: Portal de transparència (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments).

Publicat a Destacats Etiquetat amb: